Sreda, 16. november 2016

8.00—9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00—9.10

Uvodni nagovor udeležencev
(mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.)

1. sekcija: Vrsta pogodbe, določitev predmeta in cena

9.10—9.45

Priprava kvalitetne gradbene pogodbe
(mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica)

 • izbira ustrezne vrste pogodbe
 • določitev predmeta pogodbe in pogodbene cene
 • sprememba pogodbene cene tekom gradnje

9.45—10.20

Pogodba o projektiranju in njene posebnosti
(Tomaž Toldi, odvetnik)

 • narava in obvezne sestavine pogodbe o projektiranju
 • jamčevanje za stvarne napake s strani projektanta
 • razmejitev projektantske odgovornosti in odgovornosti izvajalca

10.20—10.55

Problemi v praksi pri pogodbi o projektiranju
(Miha Milič, univ. dipl. inž. arh.)

10.55—11:30 Vprašanja in razprava

11.30—11.50

Odmor

2. sekcija: Odprta vprašanja v zvezi s fazami gradnje

11.50—12.25

Pričetek gradbenih del
(Aleksandra Velkovrh, spec. javne uprave, dipl. gr. ing.,  Inšpektorat RS za okolje in prostor)

 • pogoji za začetek del
 • uvedba v delo
 • zamude pri uvedbi v delo
 • dolžna skrbnost pogodbenih strank
 • kritične poti
 • varnostni načrti in varstvo pri delu

12.25—13.00

Pomen Terminskega plana izvedbe gradbenih del
(dr. Aleksander Srdič,  univ.dipl.ing.grad /FAGG)

13.00—13.35

Predaja objekta in dokončna ureditev razmerij med izvajalcem in naročnikom
(Mojca Furlan, odvetnica)

 • končna situacija
 • primopredajni zapisnik
 • končni obračun
 • sprostitev zadržanih sredstev

13.35—14.00

Vprašanja in razprava

14.00—15.30

Odmor za kosilo

3. sekcija: Razlika med garancijami, jamčevalnimi zahtevki in finančnimi zavarovanji

15.30—16.05

Institut garancije in jamčevalnega zahtevka
(Dejan Guček, odvetnik)

 • razlika med garancijo in jamčevalnim zahtevkom
 • za katera dela se lahko zahteva garancija
 • roki za notifikacijo napak
 • obvezna ravnanja naročnika pri notifikaciji napak

16.05—16.40

Vrsta zavarovanj pri gradnjah in razmejitev odgovornosti za nastalo škodo
(Urša Završnik, Zavarovalnica Triglav d.d.)

 • vrste zavarovanj pri gradnji in razlika med njimi
 • razmejitev odgovornosti med glavnim izvajalcem in podizvajalci
 • odškodninska odgovornost za delavce podizvajalcev

16.40—17.15

Finančna zavarovanja in njihov odnos do garancij in jamčevalnih zahtevkov
(Tanja Glušič, odvetnica)

 • namen finančnih zavarovanj
 • pogoji za unovčitev finančnih zavarovanj
 • vrste finančnih zavarovanj
 • možnost povračila škode zaradi unovčitve finančnih zavarovanj
 • ali je unovčitev bančne garancije darilo za naročnika?

17.15—17.45

Vprašanja in razprava
 21.00 Večerni dogodek v hotelu Thermana park Laško

Četrtek, 17. november 2016

4. sekcija: Gradnje in javna naročila

9.00—9.35

Institut spremembe pogodbe po ZJN-3
(Maja Prebil, odvetnica)

9.35—10.10

Neposredna plačila podizvajalcem po ZJN-3, ZJN-2 in OZ
(mag. Vesna Sodja, odvetnica)

 • neposredna plačila po ZJN-2 in ZJN-3 ter v pogodbah zasebnega sektorja
 • obvezne sestavine pogodbe za učinkovito neposredno plačevanje podizvajalcem
 • razlike med neposrednimi plačili podizvajalcem po ZJN-2 in ZJN-3
 • pregled sodne prakse v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem

10.10—10.45

Projektni natečaj po ZJN-3
(Branko Kašnik, Inštitut za javno zasebno partnerstvo)

 • v katerih primerih je projektni natečaj obvezen
 • način izvedbe projektnega natečaja
 • možnosti naročnika v primeru nezadovoljstva z izbrano rešitvijo

10.45—11.30

Vprašanja in razprava

11.30—12.00

Odmor za kavo

5. sekcija: Aktualne teme s področja gradbeništva

12.00—13.30

Predlagane spremembe gradbene zakonodaje

 • pregled predlogov nove gradbene zakonodaje
 • kritičen pogled iz prakse

13.30—14.00

Arbitražno reševanje sporov
(mag. Marko Djinovič, generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS)

 • oblikovanje učinkovite arbitražne klavzule v gradbeni pogodbi
 • klasični in pospešeni arbitražni postopek v gradbenih sporih
 • primeri iz prakse Stalne arbitraže pri GZS

14.00—14.20

Predstavitev standardnih pogodb
(mag. Jože Renar, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala)

 • predstavitev standardnih pogodb na ključ, cena na enoto

14.20—15.00

Vprašanja, zaključki srečanja in zahvala udeležencem